پایروت سکیوریتی 4.7Parrot Security کلیه امکانات یکپارچه برای محیط زیست، حفظ حریم خصوصی، پزشکی قانونی دیجیتال، مهندسی معکوس و توسعه نرم افزار است

این سیستم شامل یک زرادخانه کامل ابزارهای امنیتی گرا می باشد تا انواع بسیاری از کارهای یک پنتاستر را پوشش دهد.
Live+Installer ISO

Parrot Security

  • Interface: MATE
  • Format: ISO Hybrid
  • Size:4GB

Live+Installer ISO

KDE Edition

  • Interface: KDE Plasma
  • Format: ISO Hybrid
  • Size: 4GB

Virtual Appliance

Security Edition

  • For virtual machines
  • Interface: MATE
  • Format: OVA Open Virtualization Format
  • Size: 5.7GB